สมาคมเพื่อนชุมชน จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2564 ผ่านระบบออนไลน์

สมาคมเพื่อนชุมชน จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2564 ผ่านระบบออนไลน์

 


สมาคมเพื่อนชุมชน จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2564 เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชนที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดระยอง (เรียนดี แต่ยากจน) ในระดับปริญญาตรี รุ่นที่ 11 และ ระดับอาชีวศึกษา รุ่นที่ 3 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid – 19 ทางสมาคมเพื่อนชุมชนจึงจัดพิธีมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องเพื่อนชุมชน ทั้ง 2 ระดับ ผ่านระบบออนไลน์ โดย นายมนชัย รักสุจริต ผู้จัดการสมาคมเพื่อนชุมชน กล่าวรายงานในพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2564 ซึ่งในปีนี้ได้มอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะครุศาสตร์( ศึกษาศาสตร์)

และ สาขาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ รวมจำนวน 40 ทุนๆละ 70,000 บาทต่อปี รวมตลอดปีการศึกษา 11,200,000 บาท และ ระดับอาชีวศึกษา ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ประเภทวิชาพาณิชยกรรม และ ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว รวมจำนวน 45 ทุนๆ ละ 20,000 บาทต่อปี รวมตลอดปีการศึกษา 2,700,000 บาท รวมมอบทุนการศึกษาทั้งสิ้น 13,900,000 บาท ในการนี้ได้รับเกียรติจากผู้บริหารสถานศึกษา ได้กล่าวโอวาทเป็นกำลังใจให้กับน้องๆที่ได้รับทุนการศึกษาในครั้งนี้ด้วย…..
www.community.or.th
#บ้านเราน่าอยู่สังคมยั่งยืน

 

Related posts