ศอ.บต.ขึ้นแท่นเป็นองค์กรที่มีคุณธรรมและโปร่งใส อยู่ในอันดับ 5 ใน 20 องค์กรของประเทศ

ศอ.บต.ขึ้นแท่นเป็นองค์กรที่มีคุณธรรมและโปร่งใส อยู่ในอันดับ 5 ใน 20 องค์กรของประเทศ

 


จากการที่สำนักงาน ปปช.ได้กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐ ส่วนราชการทุกแห่ง ต้องเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส หรือ( ITA ) โดยประเมินจาก บุคลากรภายในองค์กร ผู้มาติดต่อหรือรับบริการ และจากข้อมูลเว็ปไซต์ทางหน่วยงาน ปรากฏว่าในปี 2564 ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ( ศอ.บต.) ได้ผลประเมินที่น่าพอใจได้คะแนนร้อยละ 95.64 ได้รับการจัดอันดับเป็นลำดับที่ 5 จาก 20 หน่วยงานที่ถูกจัดอันดับการเป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและโปร่งใส่ 95.64 คะแนนเพิ่มขึ้นจาก ปี 2563 ที่ได้ 88.51 เพิ่มขึ้น 7.13 คะแนน โดยหน่วยงานที่เป็น อันดับ 1 ได้แก่ กองอำนวยการรักษาความสงบภายใน หรือ กอ.รมน. อันดับ 2 . ธนาคารแห่งประเทศไทย อันดับ 3. การกีฬาแห่งประเทศไทย อันดับ 4. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และอันดับ 5 คือ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ ศอ.บต.


นอกจากนั้น วันที่ 13 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา ผู้ตรวจราชการแผ่นดิน ได้มีหนังสือแจ้งผลของการวินิจฉัย มายัง ศอ.บต. ในกรณีที่ มีกลุ่มผู้”เห็นต่าง” ในโครงการการดำเนินการ”เมืองต้นแบบที่ 4 มั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน” หรือ “เมืองอุตสาหกรรมก้าวแห่งอนาคต”ส่งหนังสือร้องเรียนไปยัง สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินให้ตรวจสอบ การดำเนินการรับฟังความคิดเห็น ของ ศอ.บต. ต่อโครงการดังกล่าวว่า การรับฟังความเห็น ไม่รอบด้าน สร้างความขัดแย้งในชุมชน ซึ่ง ผู้ตรวจการแผ่นดินได้ ตรวจสอบการดำเนินการ รับฟังความคิดเห็นของ ศอ.บต. เป็นไปถูกต้องตามระเบียบการ เปิดรับฟังความคิดเห็นของสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ.2548 ทุกประการ จากข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่า ศอ.บต.ไม่ทำตามกฎหมายตามที่มีการร้องเรียน วินิจฉัยตาม 3 37 วรรค 2 ของกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญให้ยุติเรื่อง


สำหรับการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่ เกี่ยวกับโครงการ”เมืองต้นแบบที่ 4 .มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ที่ อ.จะนะ จ.สงขลา ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามมติ ครม เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 และได้มอบหมายให้ ศอ.บต. ดำเนินการขับเลื่อน ด้วยการเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนใน 3 ตำบล คือ ต.นาทับ ต.สะกอม และ ต.ตลิ่งชัน ที่เป็นพื้นที่ก่อสร้างนั้น ศอ.บต. ได้ดำเนินการเปิดรับฟังความคิดเห็น เมื่อวันที่ 1 เมษายน. 2563 และสรุปผลของความคิดเห็นเมื่อ 30 กรกฎาคม 2563 โดยใช้ขบวนการรับฟังความคิดเห็นอย่างรอบด้าน 1 ทางเว็ปไซต์ 2 การประชุมกลุ่มย่อย 3 สัมภาษณ์บุคคล 4 แสดงความคิดเห็นทางหนังสือ หรือ เอกสาร ,จดหมาย 5 จัดเวทีเพื่อรับฟังความคิดเห็น ซึ่ง ศอ.บต.ได้ทำครบใน 5 หัวข้อ ก่อนที่จะสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นให้กับ คณะรัฐมนตรี เพื่อ พิจารณาต่อไป


พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ( ศอ.บต.) เปิดเผยว่า ในกรณีที่ สำนักงาน ปปช. ได้จัดอันดับของความมีคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรภาครัฐ และ ศอ.บต. ได้คะแนนอันดับ 5 โดยมีคะแนนเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 7.13 คะแนนนั้น ต้องขอบคุณ เจ้าหน้าที่ ทุกฝ่ายของ ศอ.บต. ที่ได้ร่วมมือกันในการสร้างการมีคุณธรรมและความโปร่งใสให้เกิดขึ้น เพื่อให้ ศอ.บต. เป็นองค์กรที่ สังคม และ ประชาชน เชื่อมั่น และ ศรัทธา ซึ่งเราจะทำให้ดียิ่งขึ้น ส่วนในเรื่องที่ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ดำเนินการตรวจสอบ เรื่องที่”กลุ่มผู้เห็นต่าง” ในโครงการ”เมืองต้นแบบที่ 4” ที่ อ.จะนะ หรือ “เมืองอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต” นั้น แม้ว่า ผู้ตรวจการแผ่นดินจะมีการตรวจสอบและลงความเห็นว่า ศอ.บต. ดำเนินการในขบวนการรับฟังความคิดเห็นถูกต้องเป็นไปตามกฎหมายทุกประกาศ และได้ยุติเรื่องไปแล้วนั้น แต่ถ้าหาก ยังมีผู้ที่ต้องการแสกงความคิดเห็น ทั้งในด้านวิชาการ และอื่นๆ ยังสามารถแสดงความคิดเห็นมายัง ศอ.บต. หรือ คณะกรรมการ ที่รับผิดชอบโครงการ เมืองต้นแบบ ได้ตลอดเวลา


วันนี้สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือ การระบาดของ”โควิด 19” ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ยะลา,นราธิวาส ,สงขลา และ ปัตตานี โดยเฉพาะ จ.ยะลา ซึ่งติดท็อปเท็น ของประเทศ หลังการ ผ่อนคลาย ข้อบังคับของ ศบค.จังหวัด ซึ่งเป็นการติดเชื้อจากการร่วมกิจกรรมในชุมชน ในครอบครัว การเล่นกีฬา ฯลฯ. ซึ่ง ศอ.บต. มีความห่วงใย และขอเป็นกำลังใจให้กับ เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ยังต้องทำงานหนักเพื่อการหยุดยั้งการแพร่ระบาด และขอให้ประชาชน ได้ปฏิบัติตน สบค.จังหวัด กำหนด เช่นต้องใส่หน้ากากอนามัย ต้องหมั่นล้างมือ ต้องเว้นระยะห่าง มีจัดกิจกรรมที่ต้องมีอยู่กันจำนวนมาก เพื่อที่จะได้ลดจำนวนผู้ติดเชื้อ เพื่อที่จะได้มีการเปิดประเทศให้สามารถ ขับเคลื่อน สู่ สังคมแบบปกติได้โดยเร็ว

 

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

Related posts