สมุทรปราการ-“บิ๊กหมอก”มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์หน้ากากอนามัยหน้ากากเฟสชิลด์ แอลกอฮอล์พร้อมเครื่อง SPACE AIR FO

สมุทรปราการ-“บิ๊กหมอก”มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์หน้ากากอนามัยหน้ากากเฟสชิลด์ แอลกอฮอล์พร้อมเครื่อง SPACE AIR FO

 

“บิ๊กหมอก”นายศรพงศ์ศักดิ์ สุวรรณปรุง ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์หน้ากากอนามัยหน้ากากเฟสชิลด์ แอลกอฮอล์พร้อมเครื่อง SPACE AIR FO เครื่องผลิตไอออน บำบัดอากาศ ฆ่าเชื้อโรค แบคทีเรีย แบบห้อยคอให้แก่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางจากและพยาบาลที่มาให้การต้อนรับ โดยนายวันฉัตร ชินสุวาเทย์นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ(ด้านเวชกรรม)รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการโรงพยาบาลบางจาก

นางสาวดวงเดือน เรืองหิรัญ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการได้ประชุมและรายงานต่อที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการว่าโรงพยาบาลบางจากมี 60 เตียงมีมีผู้ป่วยประมาณ 100 คน(ติด covid 50 คน)มีแพทย์ 13 คนพยาบาลประมาณ 90 คนรวมบุคลากรทั้งหมดประมาณ 110 คน ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการ ได้กล่าวชื่นชมและให้กำลังใจแก่แพทย์พยาบาลที่มาต้อนรับและเข้าร่วมประชุม เสร็จแล้วเดินทางต่อไปยังโรงพยาบาลพระสมุทรเจย์ดีได้มอบชุด ppe อุปกรณ์ทางการแพทย์หน้ากากเฟสชิว หน้ากากอนามัยlและเครื่อง SPACE AIR FO เครื่องผลิต ไอออนบำบัดอากาศ ฆ่าเชื้อโรค เชื้อแบคทีเรีย แบบห้อยคอให้กับโรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์

โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาล นายแพทย์จอมเทพ หวังสันติตระกูล นางสาวอรสุภา เพ็ญสมบูรณ์หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล นางสนธิรักษ์ หันชะนา หัวหน้าการเงินและบัญชี นางสาวจิณณากาญจน์ นาดี หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไปเข้ารายงานว่าทางโรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์มีแพทย์ 13 คน ทันตแพทย์ 5 คน พยาบาลวิชาชีพ 63 คนเจ้าหน้าที่อื่นๆ 119 คนและมีการรักษาผู้ป่วยรวม 61 คน ผู้ป่วยสามัญ 14 คนผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิค 47 คนนายศรพงศ์ศักดิ์ สุวรรณปรุง ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรียังได้กล่าวแก่พยาบาลทุกคนที่เข้าร่วมพูดคุยเพื่อทราบปัญหาสู่การแก้ไขอย่างทันท่วงทียังได้สร้างขวัญและกำลังใจให้แก่แพทย์พยาบาลทุกท่านให้ดูแลผู้ป่วยและประชาชนที่มาเข้ารับการรักษาอย่างเต็มที่ให้กับพี่น้องประชาชนชาว อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

 

ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน

Related posts