เมืองต้นแบบที่ 4 จะนะ ประชุมหน่วยงานและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อออกแบบระบบโลจิสติกส์ทางบก เพื่อรองรับ นิคมอุสาหกรรมมูลค้า 600,000 ล้าน

เมืองต้นแบบที่ 4 จะนะ ประชุมหน่วยงานและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อออกแบบระบบโลจิสติกส์ทางบก เพื่อรองรับ นิคมอุสาหกรรมมูลค้า 600,000 ล้าน

 


เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 16 กันยายน ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ( ศอ.บต.) และ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้มีการประชุมเพื่อสรุปผลการศึกษา โครงการออกแบบระบบโลจิสติกส์ทางบก ในพื้นที่ อ.จะนะ เพื่อรองรับ โครงการ”เมืองต้นแบบที่ 4 “ หรือ “เมืองอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต ผ่านการประชุมทางไกล วีดีโอ คอนเฟอร์เรนซ์ ระบบซูม โดยมีนายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รอง ผวจ.สงขลาเป็นประธานเปิดการประชุม มีตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าร่วมประชุม 72 คน เพื่อรับทราบความก้าวหน้าของการออกแบบ และการรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งในการประชุมครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2

ในการวิเคราะห์และคาดการณ์สภาพการจราจรบนโครงข่ายคมนาคมกรณีนี้ จะเป็นการวิเคราะห์และประเมินประสิทธิภาพของโครงข่าย เมื่อมีการดำเนินการตามโครงการที่เสนอแนะเพิ่มเติม จำนวน 4 โครงการ ซึ่งผลการวิเคราะห์พบว่าโครงข่ายถนนกรณีมีการพัฒนาปรับปรุงเพิ่มเติมจะสามารถรองรับปริมาณการเดินทางและการขนส่งที่เพิ่มขึ้นได้อย่างเพียงพอ และเป็นโครงข่ายที่มีความเหมาะสมทั้งการรองรับการเกิดขึ้นของ”เมืองต้นแบบที่ 4” และการจราจรในอนาคต โดยโครงการทั้ง 4 คือ

1 โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองจะนะสายใหม่ จะช่วยบรรเทาปัญหาจราจรที่เข้าสู่ทางแยกจะนะ โดยจะทำให้ปริมาณการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 43 ลดลง และโครงการก่อ สร้างทางเลี่ยงเมือง ควรจะเป็นขนาด 4 ช่องจราจรในช่วงแรก และในปี พ.ศ. 2587-2597 จะเพิ่มเป็นขนาด 6 ช่องจราจร จะทำให้ระดับการให้บริการบนทางหลวงหมายเลข 43 ปรับเปลี่ยนจากระดับ E ในปีสุดท้ายใน พ.ศ 2599 เป็นระดับ c
2 โครงการสร้างถนนเชื่อมโยงทางหลวงหมายเลข 408 จะทำให้ทางหลวงสายหลักที่รองรับปริมาณการเดินทางและการขนส่งเพื่อเชื่อมโยงด่านประกอบ ซึ่งปัจจุบันเป็นถนน 4 ช่องจราจรเกือบทั้งหมด ยกเว้นช่วงแยกป่าชิง-แยกทางหลวงหมายเลข 4086 ทำให้ระดับการให้บริการจากระดับ Eในกรณีเป็นถนนขนาด 2 ช่องจราจร เพื่อปรับเป็นระดับ B ในปี 2597 หากมีการก่อสร้างขยายช่องจราจรเป็น 4 ช่องทาง

 

3 โครงการก่อสร้างขยายช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 42 ช่วงแยกคลองแงะ-แยกนาทวี ทำให้ระดับการให้บริการจากระดับ E ในกรณีเป็นถนน 2 ช่องจราจร ปรับเปลี่ยนเป็นระดับ B ในปี พ.ศ.2597 หากมีการก่อสร้างขยายช่องจราจรเป็น 4 ช่องทาง
4 โครงการก่อสร้างขยายช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 4278 จากช่วงแยกท่าชะมวง-ทางหลวงหมายเลข 4287 กม + 10-800 จะทำให้ระดับการให้บริการจากระดับE ในกรณีถนนเป็น 2 ช่องจราจร ปรับเปลี่ยนเป็นระดับ B ในปี พ.ศ.2597 หากมีการก่อสร้างขยายช่องจราจรเป็น 4 ช่อง
จากผลวิเคราะห์สภาพการจราจร กรณีมีการพัฒนาปรับปรุงถนนเพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะ ( ถ้าไม่มีการพัฒนาโครงการอุตสาหกรรมก้าวหน้าจะนะ ) พบว่าสภาพจราจรบนโครงข่ายถนนในพื้นที่ศึกษาจะอยู่ในระดับที่ดี โดยโครงการที่เสนอแนะดังกล่าว จะช่วยเสริมและแก้ปัญหาการจรจาดังกล่าว ทำให้โครงข่ายที่เสนอแนะมีประสิทธิภาพเพียงพอในการรองรับการพัฒนาต่างๆที่เกิดขึ้น

ส่วนกรณีการเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อรองรับการก่อสร้าง นิคมอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต จะมีการก่อสร้างถนนเพิ่มเติมเพื่อรองรับการพัฒนาโครงการดังกล่าว จำนวน 6 โครงการดังนี้ 1 โครงการก่อสร้างถนนเข้า-ออกหลักของนิคมอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่ง 2โครงการก่อสร้างทางรถไฟเข้าออกหลักของนิคมอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต 3 โครงการก่อสร้างขนายช่องจราจรทางหลวงชนบทหมายเลข สข.2004 4 โครงการก่อสร้างถนนสายหลักภายในโครงการนิคมอุตสาหกรรมก้าวหน้าจะนะ 5 โครงการก่อสร้างถนนสายใหม่ เชื่อมโยงทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 408 และทางหลวงชนบทหมายเลข สข.2004 และ 6 โครงการก่อสร้างถนนเชื่อมโยงทางหลวงหมายเลข 43 –ถนนเรียบชายทะเล
โดยในที่ประชุม ผู้เป็นเจ้าของโครงการ ได้นำเสนอในรายละเอียดของทั้ง โครงข่ายถนน และท่าเรือน้ำลึก สงขลา 2 ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุม ได้มีการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมทั้งในเรื่องของ โครงข่ายถนน ท่าเรือ การขนส่งตู้สินค้า ประโยชน์จากการสร้างทางรถไฟที่สามารถใช้บรรทุกสินค้าได้คุ้มทุน การแก้ปัญหาที่ตามมาจากการก่อสร้างในเรื่องของสิ่งแวดล้อม และการจราจร รวมทั้งเรื่องการทำความเข้าใจกับคนในพื้นที่ และประโยชน์ของโครงการก่อสร้างที่ขอให้คนในพื้นที่ได้ประโยชน์ในการ สร้างงาน และการจ้างแรงงานในพื้นที่
ซึ่ง ผู้ออกแบบโครงการ ได้กล่าวว่า ในเรื่องการสร้างงาน และ จ้างแรงงาน ถ้าโครงการนี้มีการก่อสร้างจริง ก็จะดำเนินการให้คนในพื้นที่ได้รับประโยชน์มากที่สุด ส่วนในเรื่องการ สร้างความเข้าใจกับคนในพื้นที่ ทราบว่า ศอ.บต. ได้มอบหมาย สถาบันการศึกษาในพื้นที่ เป็นผู้ดำเนินการ

 

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

Related posts