สระบุรี – ผู้ว่าฯแมนรัตน์พร้อมรองผู้ว่าฯอังคณา ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน OTOP Village Life ตลาดหัวปลี(คลิปข่าว)

สระบุรี – ผู้ว่าฯแมนรัตน์พร้อมรองผู้ว่าฯอังคณา ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน OTOP Village Life ตลาดหัวปลี(คลิปข่าว)

 

 

วันที่ 9 กันยายน 2564 นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยนางอังคณา ชิตะติตติ รองผู้ว้าราชการจังหวัดสระบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน OTOP Village Life ที่ OTOP คอมเพลกซ์สระบุรี หรือที่รู้จักกันในชื่อ ตลาดหัวปลี ตำบลพุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ เพื่อมอบนโยบายการดำเนินงานและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม พร้อมทั้งตรวจสอบการขอใช้ประโยชน์ในพื้นที่อาคารสถานที่ OTOP Village Life และการรับมอบการใช้ประโยชน์ในพื้นที่รวมถึงวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ใช้ประโยชน์ในพื้นที่อาคาร โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง นายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ประธานหอการค้าจังหวัดสระบุรี ผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ ร่วมตรวจเยี่ยม


OTOP คอมเพลกซ์สระบุรี หรือที่เรียกกันติดปากว่า “ตลาดหัวปลี” ตั้งอยู่ริมทางหลวงสายพุแค –หล่มสักกิโลเมตรที่ 1 ห่างจากสามแยกพุแคเพียง 1 กิโลเมตร ตําบลพุแค อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ดําเนินการโดยกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรพุแค ซึ่งมีประธานกลุ่มคือ นางสาวนารีรัช อุทัยแสงสุกล แม่บ้านที่มีธุรกิจของตนเองเป็นพื้นฐาน ได้หารือกับส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกของกลุ่มและส่วนราชการต่างๆ จึงเริ่มจากที่ดินได้รับความอนุเคราะห์จาก ครอบครัวอุทัยแสงสุกล พื้นที่ประมาณ 3 – 5 ไร่และสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรีได้สนับสนุนงบประมาณโครงการไทยเข้มแข็ง งบยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดและงบประมาณเร่งด่วนของกรมทางหลวงชนบท

นําไปก่อสร้างอาคารการผลิตรวมอาคารจําหน่าย บ้านพักชั้นเดียว 2 ห้อง ห้องน้ําขนาดมาตรฐานแยกชายหญิง ผู้สูงอายุและคนพิการและได้จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อบริหารศูนย์
ต่อมา ทางกลุ่มโดยการสนับสนุนจากสํานักงานพัฒนาชุมชนจึงร่วมกันวางแผนรูปแบบธุรกิจ (Business Model) ว่าสินค้าที่ทางศูนย์จะจําหน่ายจะต้องเป็นสินค้าประเภทใดบ้างมาจากที่ไหน และการบริการลุกค้า จะต้องมีอย่างไร รวมทั้งกิจกรรมหลักของศูนย์มีอะไรที่จะเสริมกัน จึงเป็นรูปแบบว่า จะเป็นแหล่งผลิตที่มี มาตรฐาน เป็นศูนย์จําหน่ายและสถานที่สําหรับจัดประชุมและ คือทําให้การดําเนินกิจการของศูนย์ฯเป็นกิจกรรมตัวอย่างที่ชวนให้คนมาดูงาน มาใช้สถานที่แล้วขายสินค้าและค่าบริการ ซึ่งได้ดำเนินการจนเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในขณะนี้


กฤษฎา สมมาตร
รายงาน

Related posts