สระบุรี – คณะกรรมการธรรมาธิบาลจังหวัดสระบุรี ประชุมสอดส่องแผนงานโครงการของจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ 2564(คลิปภาพ)

สระบุรี – คณะกรรมการธรรมาธิบาลจังหวัดสระบุรี ประชุมสอดส่องแผนงานโครงการของจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ 2564(คลิปภาพ)

 

วันที่ 9 กันยายน 2564 ที่ห้องประชุมตะแบกนา ศาลากลางจังหวัดสระบุรี จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสระบุรี ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ มีนายธีรวุธ กลั่นเลี้ยง ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสระบุรี เป็นประธาน


การประชุมครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 ประจำปี 2564 ได้มีการพิจารณาผลการสอดส่องโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคกลาง จำนวน 2 โครงการ แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดสระบุรี 1 โครงการ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี 3 โครงการ งบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 5 โครงการ งบฟังก์ชั่น สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี 2 โครงการ งบฟังก์ชั่น สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี 1 โครงการ 13 กิจกรรม งบรองนายกรัฐมนตรี(พลเอกประวิทย์ วงษ์สุวรรณ) จำนวน 6 โครงการ ซึ่งในการลงพื้นที่สอดส่องคณะกรรมการได้ให้คำแนะนำแก่หน่วยปฏิบัติได้ดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี


นอกจากนี้ในการประชุมยังมีการติดตามเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการบุกรุกทำลายโบราณสถาน ทำนบศรีธนญชัย ในพื้นที่อำเภอพระพุทธบาท ซึ่งผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี จะเร่งติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมนี้ยังชี้แจงเรื่องป่าชุมชนที่ประชาชนกำลังเกรงว่าจะมีกลุ่มทุนแอบแฝงเข้าไปใช้ประโยชน์ โดยผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ชี้แจงว่า ผู้จะใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนต้องเป็นคนในชุมชนและชุมชนรอบข้างเท่านั้น กลุ่มทุนไม่สามารถเข้าใช้ประโยชน์ได้ เพราะมีคณะกรรมการในชุมชนคอยดูแลอยู่แล้ว


กฤษฎา สมมาตร
รายงาน

Related posts