เชียงใหม่-อุทยานวิทย์ มช. ประสบความสำเร็จในการยกระดับมาตรฐานอาคารอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ด้วย Thailand MICE Venue Standard (TMVS) จาก TCEB

เชียงใหม่-อุทยานวิทย์ มช. ประสบความสำเร็จในการยกระดับมาตรฐานอาคารอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ด้วย Thailand MICE Venue Standard (TMVS) จาก TCEB

 


วันที่ 26 สิงหาคม 2564 อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มช. (STeP) ในฐานะผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการอาคารอำนวยการอุทยานวิทยศาสตร์ภาคเหนือ (NSP) ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยกระทรวง อว. เข้าร่วมงาน MICE Standard Day 2021 ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อรับมอบตรามาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (Thailand MICE Venue Standard: TMVS) ประเภท Meeting Rooms จากสำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) เพื่อเป็นการรับรองมาตรฐานพื้นที่ให้บริการห้องประชุม ประเภทองค์กรภาครัฐ/เอกชน

การได้รับการรับรองมาตรฐานนี้ จะทำให้อาคารอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) อยู่ในฐานข้อมูลของ MICE ที่มีมาตรฐานของประเทศไทย เชื่อมโยงสู่การเข้าสู่อุตสาหกรรม MICE ในระดับสากล ตลอดจนส่งเสริมการสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาคต่อไป

นภาพร/เชียงใหม่

Related posts