เมืองอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต จะเป็น”วัคซีน” ในการสร้างภูมิคุ้มกัน ให้เกิด เศรษฐกิจที่มั่นคง และทำให้ประชาชนมั่งคั่งได้จริงหรือ “จุดอ่อน” ยังอยู่ที่ การ สร้างความเข้าใจกับประชาชนที่ หน่วยงานของรัฐ และเจ้าของโครงการ ยังทำได้ไม่ดีพอ

เมืองอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต จะเป็น”วัคซีน” ในการสร้างภูมิคุ้มกัน ให้เกิด เศรษฐกิจที่มั่นคง และทำให้ประชาชนมั่งคั่งได้จริงหรือ “จุดอ่อน” ยังอยู่ที่ การ สร้างความเข้าใจกับประชาชนที่ หน่วยงานของรัฐ และเจ้าของโครงการ ยังทำได้ไม่ดีพอ

 


มีความเคลื่อนไหวของโครงการ”เมืองต้นแบบที่ 4”หรือ”เมืองอุตสาหกรรมแห่งอนาคต” ที่ อ.จะนะ จ.สงขลา ครั้งล่าสุด โดยเมื่อวันที่ 9 สิงหาคมที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งเป็น 2 สถาบันการศึกษาที่ได้รับมอบหมายจาก ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้( ศอ.บต.) ให้เป็นที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการศึกษาออกแบบระบบโลจิสติกส์ทางบกในพื้นที่ อ.จะนะ ด้วยการเปิดประชุมสัมมนาหน่วยงาน และกลุ่มคนที่เกี่ยวข้อง ผู้ที่มีส่วนได้เสียกับโครงการดังกล่าวด้วยการประชุมทางไกล วีดีโอ คอนเฟอร์เรนซ์ ด้วยระบบซูม ซึ่งในการประชุมสัมมนาครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมได้เสนอความคิดเห็นอย่างหลากหลาย ซึ่งสถานบันการศึกษาทั้ง 2 แห่ง กำลังดำเนินการเรียบเรียงความคิดเห็นที่ได้รับฟังเพื่อใช้ประโยชน์ในการศึกษาและออกแบบต่อไป


สำหรับวัตถุประสงค์หลักของโครงการศึกษาออกแบบระบบโบจิกติกส์ทางบกในพื้นที่ อ.จะนะครั้งนี้ 1. เพื่อการจัดทำแผนแม่บทด้านขนส่ง และโลจิสติกส์ ใน จ.สงขลา และใกล้เคียง เพื่อสนองต่อการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต 2.เพื่อจัดทำแผนงาน แผนการลงทุน ระบบขนส่ง และโลจิสติกส์ ของ จ.สงขลา และพื้นที่ใกล้เคียงที่เหมาะสมและตอบสนองต่อการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต 3. เพื่อรองรับและสนับสนุนให้เกิดการลงทุนในพื้นที่ ให้เติบโตอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง เพราะอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของภาคใต้และของประเทศไทย รวมทั้งมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน 4. เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคใต้ตอนล่างที่จะเชื่อมโยงไปยังพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และภูมิภาคอื่นๆของประเทศไทย –ประเทศเพื่อนบ้าน และเป็นศูนย์กลางการคมนาคมของภูมิภาคนี้


สำหรับขอบเขตของการดำเนินงานของคณะที่ปรึกษาตามโครงการศึกษาออกแบบระบบโลจิสติกส์ทางบกในพื้นที่ อ.จะนะ จ.สงขลามีดังนี้ 1. ศึกษาทบทวนนโยบายยุทธศาสตร์ด้านการลงทุนพัฒนาด้านพื้นฐานและบริการระบบขนส่ง รวมทั้งแผนดำเนินการของโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับประเทศ ระดับภาค และระดับพื้นที่ศึกษา เช่น 1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ( พ.ศ.2561-2580 ) 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของไทย ระยะ 20 ปี ( พ.ศ.2560-2579.) 3แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ( พ.ศ.2560-2564 ) 4 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบับที่ 3. ( พ.ศ.2560-2564 ) 5.แผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม 6 กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง เช่น GMS ASAN BIMSTEC IMT-GT GX เป็นต้น และ 7. ยุทธศาสตร์จังหวัดเป็นต้น นอกจากนั้นยังมีการรวมรวมข้อมูลต่างๆเช่น 1. ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม 2. ข้อมูลสภาพการจราจรและขนส่งบนโครงข่าย 3. ข้อมูลสภาพการขนส่งสินค้าผ่านด่านศุลกากร 4. สิ่งแวดล้อมและการใช้ประโยชน์ที่ดิน


จะเห็นว่าวันนี้การขับเคลื่อนโครงการเมืองต้นแบบที่ 4 หรือ เมืองอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต ไม่ได้หยุดนิ่งเพราะปัญหาของ”โควิด 19” แต่อย่างใด เพราะถ้าต้องรอให้ โควิด 19” ยุติแล้ว จึงค่อยมาดำเนินการงานด้านพัฒนาเป็นการคิดผิด เนื่องจากไม่มีใครตอบได้ว่า “โควิด 19” จะยุติได้เมื่อไหร่ ดังนั้นเรื่องของการพัฒนาเป็นเรื่องที่หยุดนิ่งไม่ได้ โครงการที่ทำได้ต้องเร่งดำเนินการ ซึ่งในปี 2564 จะเห็นถึงความต่อเนื่องของการขับเคลื่อนเมืองต้นแบบที่มาจากภาครัฐ เช่น ออกกฎหมายให้ อ.จะนะ เป็นพื้นที่”ปลอดภาษี” ออกกฎหมายให้ 4 อำเภอของ จ.สงขลา ( จะนะ,เทพา,นาทวี,สะบ้าย้อย ) เป็นพื้นที่ยกเว้นค่าธรรมเนียมต่างๆ ในการขออนุญาตตั้งโรงงาน เป็นต้น
แต่…ถึงอย่างไร สิ่งหนึ่งที่ยังขาดหายไปของโครงการ”เมืองก้าวหน้าแห่งอนาคต” คือขาดการ สื่อสาร หรือ ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความเข้าใจให้กว้างขวาง ต่อคนในพื้นที่และคนในประเทศ ทำให้สังคมยังไม่แน่ใจว่า”วัคซีน” เมืองต้นแบบแห่งอนาคต เข็มนี้ จะมีภูมิคุ้มกันและภูมิต้านทานเพื่อทำให้”เศรษฐกิจ” ของจังหวัดชายแดนภาคใต้”มั่งคั่ง” และสร้างความ”มั่นคง” ให้กับ ประชาชนใน”ปลายด้ามขวาน” ได้จริงหรือไม่ ประเด็นนี้จึงยังเป็น”จุดอ่อน” ที่ทั้ง ภาครัฐ และ เอกชน ที่เป็น เจ้าของโครงการต้องเร่งดำเนินการ เพราะการ”สื่อสาร” สร้างความเข้าใจอย่างทั่วถึงจะเป็น”วัคซีน”ที่สร้างภูมิคุ้มกันในการลดความ”ขัดแย้ง”ที่ดีที่สุด

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

Related posts