เพชรบูรณ์ จัดตั้งศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด 2019 (สีเขียว) การดูแลตนเองในระบบชุมชนให้กับผู้ติดเชื้อโควิด19 Community Isolation (CI)

เพชรบูรณ์ จัดตั้งศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด 2019 (สีเขียว) การดูแลตนเองในระบบชุมชนให้กับผู้ติดเชื้อโควิด19 Community Isolation (CI)

ที่โรงคัดแยกผลผลิตทางการเกษตร วิสาหกิจชุมชนไม้ผล หมู่ที่ 2 ตำบลซับเปิบ อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ นาย สมศักดิ์ เกี้ยวเกิด นายอำเภอวังโป่ง ได้เป็นประธานเปิด ศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด 2019 (สีเขียว) การดูแลตนเองในระบบชุมชนให้กับผู้ติดเชื้อโควิด19 Community Isolation (CI) โดยมี นายสุรศักดิ์ เหมือนสี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชับเปิบ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เนื่องจากปัจจุบันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (หรือโรคโควิด – 19) ได้มีการแพร่ระบาดระลอกใหม่ในพื้นที่หลายจังหวัด ส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(หรือโรคโควิด – 19) เป็นจำนวนมาก

และแนวโน้มของจำนวนผู้ป่วย จะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ในระยะเวลาอันสั้น ทำให้เกินขีดความสามารถของโรงพยาบาลในการรับดูแลผู้ป่วย
ซึ่งทาง องค์การบริหารส่วนตำบลชับเปิบ จึงได้ร่วมมือกับ ผู้นำหมู่บ้าน อสม.ตำบลชับเปิบ ตลอดจนทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการจัดตั้งศูนย์พักคอยผู้ป่วย โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด 19) (คอมมูนิตี้ ไอโซเลชั่น) จำนวน 30 เตียง ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลชับเป็บ ซึ่งจะสามารถรองรับผู้ป่วยสีเขียว คือ ผู้ป่วยอาการไม่มาก หรือไม่มีอาการ หรืออาการน้อยๆ เช่น มีไข้ ไอ น้ำมูก ตาแดง


สอบถาม นาย สมศักดิ์ เกี้ยวเกิด นายอำเภอวังโป่ง เผยว่า ได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 7 แห่ง จัดตั้งศูนย์พักคอย ในเขตพื้นที่ของตนเอง และในแต่ละศูนย์ฯ สามารถรองรับผู้ติดเชื้อได้ จำนวน 30 เตียง เพื่อใช้รองรับประชาชน สำหรับผู้ป่วยโควิด 2019 (สีเขียว) และลดความแออัดของโรงพยาบาลสนาม รวมทั้งสิ้น 210 เตียง ซึ่งดำเนินการตามนโยบายของทางผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยได้รับความร่วมมือจากบุคคลากรที่เกี่ยวข้อง เป็นอย่างดี

เดชา มลามาตย์/มนสิชา คล้ายแก้ว

Related posts