กาฬสินธุ์-เครือข่ายประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยว

เครือข่ายสื่อมวลชน นักจัดรายการวิทยุ และ อป.มช. จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเวทีการประชุมเชิงปฏิบัติการ Smart PR.Kalasin ปีที่ 2 รุ่นที่ 2 เพื่อสร้างการรับรู้ในการพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกัน


เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ที่ห้องประชุมโรงแรมชาร์-ลอง บูทรีค อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์ จ.กาฬสินธุ์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการท่องเที่ยวระดับจังหวัด จังหวัดกาฬสินธุ์ “Smart PR.Kalasin” ปีที่ 2 รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีนายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ผู้ว่าฯกาฬสินธุ์บอกกล่าว สื่อมวลชนบอกต่อ” โดยเฉพาะการสื่อสารภายใต้สถานการณ์โควิด-19 แก่กลุ่มเครือข่ายประชาสัมพันธ์ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเครือข่ายสื่อมวลชนท้องถิ่น นักจัดรายการวิทยุ และอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน (อป.มช.) ในจังหวัดกาฬสินธุ์


นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า สื่อมวลชนทุกแขนงของจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการนำข้อมูลข่าวสารเผยแพร่ไปสู่ประชาชน ให้ได้รับทราบอย่างทั่วถึง นับเป็นโอกาสดีที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดเวทีนี้ขึ้น โดยผู้ว่าฯบอกกล่าว ให้สื่อมวลชนบอกต่อ เป็นเรื่องที่ทางจังหวัดกาฬสินธุ์ให้แนวทางค่านิยม 11 ประการแก่ประชาชน และภายใต้สถานการณ์วิกฤติโควิด-19 ขอให้สื่อมวลชน สร้างการรับรู้ไปสู่ประชาชน ให้เกิดความตระหนักในการป้องกันตนเอง และไม่ให้ตื่นตระหนก โดยขอให้ทำหน้าที่เป็นเสมือนกระบอกเสียงของจังหวัด เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ของจังหวัดกาฬสินธุ์ต่อไป
สำหรับการจัดกิจกรรม เวทีประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการท่องเที่ยว ระดับจังหวัด จังหวัดกาฬสินธุ์ “Smart PR.Kalasin” ปีที่ 2 รุ่นที่ 2 โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 40 คน ภายใต้มาตรการสาธารณสุขในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด


/ ณัฐพงษ์ ประชากูล จ.กาฬสินธุ์

Related posts