“ดร.พิชัย เลี่ยมสุวรรณ” บิ๊ก บอส ไทยคาร์กลาส ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 64 (วปอ.64)

“ดร.พิชัย เลี่ยมสุวรรณ” บิ๊ก บอส ไทยคาร์กลาส ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 64 (วปอ.64)

โดยมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบ อนุมัติรายชื่อนักศึกษา หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 64 (วปอ.64) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ คำสั่งกระทรวงกลาโหม ที่ กห 0201/1651 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2564

ขอแสดงความยินดีกับ

ดร.พิชัย เลี่ยมสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยคาร์กลาส จำกัด และกรรมการผู้จัดการบริษัทในเครือ ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการศึกษาหลักสูตร วปอ. รุ่นที่ 64 นี้

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร เป็นสถาบันการศึกษาและการวิจัยระดับสูงของกระทรวงกลาโหม ตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบราชการกรมเสนาธิการกลาโหม พ.ศ.2498 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2498 เพื่อ “ประศาสน์วิทยาการชั้นสูง ที่เกี่ยวข้องในการป้องกันราชอาณาจักรให้แก่ ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายทหารและฝ่ายพลเรือน พนักงานรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งผู้บริหารจากภาคเอกชน และภาคการเมือง เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเรื่องยุทธศาสตร์ชาติ ตลอดจนตระหนักในความรับผิดชอบร่วมกันในการรักษาความมั่นคงแห่งชาติ และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าตลอดไป”

ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน

Related posts