จังหวัดสระบุรีประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัดสระบุรี (คลิปภาพ)

จังหวัดสระบุรีประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัดสระบุรี (คลิปภาพ)

วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ที่ห้องประชุมพระพุทธบาท ศาลากลางจังหวัดสระบุรี ทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัดสระบุรีครั้งที่ 1/2564 โดยมีนายเอกพร จุ้ยสำราญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวปี 2563 แนวทางการขับเคลื่อนกลไกการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวปี 2564 และขอความเห็นชอบเรื่องแผนปฏิบัติการด้านการด้านครอบครัวจังหวัดประจำปี 2564


สำหรับร่างแผนปฏิบัติการพัฒนาสถาบันครอบครัวจังหวัดสระบุรี ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 และผลการจัดสมัชชาครอบครัวจังหวัดสระบุรี ประจำปี 2564 ดามประเด็นหลัก”การสร้างครอบครัวคุณภาพ” ประเด็นย่อย การเตรียมความพร้อมการสร้างครอบครัวอย่างมีคุณภาพ คณะอนุกรรมการได้ให้มีการทบทวน เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งมีผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อหลายครอบครัว ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานส่งเสริม ป้องกันและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน ครอบครัว ชุมชน ควรทบทวนแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาครอบครัว ให้เหมาะสมกับสภาวะการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ต่อไป


ภาพข่าวโดย : ธีรชัย มังกรทอง ประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี
รายงานข่าวโดย : กฤษฎา สมมาตร
โทร.0819474678

Related posts