เพชรบูรณ์ สีสัน จิตอาสาพัฒนาชุมชน “เอามื้อสามัคคี” ลงแขกดำนา (ชมคลิป)

เพชรบูรณ์ สีสัน จิตอาสาพัฒนาชุมชน “เอามื้อสามัคคี” ลงแขกดำนา

 

นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด นายอำเภอวังโป่ง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี” เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยเปิดกรวยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และกล่าวน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมทั้งร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และร่วมกล่าวคำปฏิญาณตนของจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ณ แปลงครัวเรือนต้นแบบ นายพรชัย พรมภักดี บ้านวังไทรงาม หมู่ที่ 13 ตำบลวังหิน อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีจิตอาสาพระราชทาน 904 หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร อปท. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนจิตอาสา องค์กรสตรี เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ประชาชนจิตอาสา และเจ้าของแปลง ร่วมกิจกรรมเอามื้อสามัคคี กิจกรรม มีปลูกต้นไม้ จำนวน 50 ต้น ปล่อยปลานิล 1,000 ปลาตะเพียน 1,000 ตัว ปลูกพืชสมุนไพรต้นฟ้าทะลายโจร 100 ต้น ถอนกล้า ดำนา ให้ความรู้ทฤษฎีบันได 9 ขั้น ปลูกป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง การห่มดินตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 50 คน


ในส่วนของพื้นที่แปลงของนายพรชัย พรมภักดี หมู่ที่ 13 บ้านวังไทรงาม ตำบลวังหิน อำเภอวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ์ ดำเนินการภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ขนาดพื้นที่ 3 ไร่ แบบมาตรฐาน 1:1 เมื่อดำเนินการขุดปรับแปลงเรียบร้อยแล้ว ได้ดำเนินการปลูกไม้ยืนต้นเพื่อให้เกิดป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ปลูกผักสวนครัว พืชสมุนไพร เช่น ขิง ข่า ตะไคร้ ฟ้าทะลายโจร เลี้ยงปลา หอย เลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร ก่อให้เกิดการเรียนรู้และแบ่งปันกลายเป็นศูนย์เรียนรู้ในชุมชนอีกด้วย
อำเภอวังโป่ง มีแปลงต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน” จำนวน 106 แปลง โดยเป็นงบประมาณตามปกติของกรมการพัฒนาชุมชน 17 แปลง เงินกู้ 89 แปลง กำหนดเอามื้อสามัคคี แปลงละอย่างน้อย 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 เป็นการเลี้ยงดินให้ดินเลี้ยงพืช ปลูกพืช 5 ระดับ (ไม้สูง ไม้กลาง ไม้เตี้ย ไม้เรี่ยดิน ไม้กินหัว) ปลูกป่า 3 อย่าง ให้ได้ประโยชน์ 4 อย่าง ได้แก่ ไม้กินได้ ไม้ใช้สอยในบ้าน ไม้เศรษฐกิจ และไม้ที่ได้ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ รวมทั้งมีการเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่โคกและหนอง โดยได้ดำเนินการแล้ว 1 ครั้ง แปลงต้นแบบอำเภอ และครั้งที่ 2 เป็นการร่วมกันเรียนรู้ในการดูแล บำรุงรักษาให้พืชและสัตว์เติบโต ครั้งที่ 3 เรียนรู้ในการเก็บกิน แปรรูป ถนอมอาหารเก็บรักษาไว้กิน แบ่งปัน และขายเป็นรายได้ ซึ่งกำหนดดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนถึงเดือนธันวาคม 2564


ซึ่งบรรยากาศภายในงานวันนี้ นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด นายอำเภอวังโป่ง เผยว่า ได้ลงมือถอนกล้าและดำนาเองเพราะเป็นลูกชาวนาพื้นเพเป็นคนพิจิตรแต่ก็ห่างเหินมานาน และก็ดีใจที่ได้มาร่วมกิจกรรมในวันนี้
นอกจากทุกคนจะร่วมแรงร่วมใจกันลงแขกถอนกล้าและดำนากันอย่างแข็งขันแล้วนั้น ยังพบว่ามีอีกหนึ่งสีสัน ที่กลายเป็นไฮไลท์สำคัญ จนเรียกเสียงฮือฮาและสร้างรอยยิ้มเป็นอย่างมาก เมื่อมีชาวบ้านและเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการ ที่ไม่ได้จัดเตรียมชุดมาลงโคลนในครั้งนี้ แต่ด้วยหัวใจของลูกชาวนา แม้จะสวมชุดกันโคลน สวมใส่เสื้อหม้อฮ้อม ต่างพร้อมใจกันลุยโคลน ร่วมลงแขกถอนกล้าและดำนา ตลอดทั้งจนแล้วเสร็จ
โดยเฉพาะ นางดวงใจ กองพล (หรือคุณป้าขา)ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และ นางสุดารัตน์ ศรีสังข์ ประมงอำเภอวังโป่ง ก็ได้ร่วมกิจกรรมลงแขกดำนา ด้วยความสนุกสนานตามประสาลูกชาวนาทั้งดำทั้งจับปลาช่อนขึ้นมาโชว์ ในน้ำก็ต้องมีปลา ในนาก็ต้องมีข้าว สร้างเสียงหัวเราะให้กับผู้ที่มาร่วมงาน


เดชา มลามาตย์ /มนสิชา คล้ายแก้ว

Related posts