สระบุรี : โครงการกองทุนคลังยาสัตว์(นำร่อง)/ศูนย์เฝ้าระวังโรค ที่สหกรณ์โคนมไทยมิลค์(มีคลิป)

สระบุรี : โครงการกองทุนคลังยาสัตว์(นำร่อง)/ศูนย์เฝ้าระวังโรค ที่สหกรณ์โคนมไทยมิลค์(มีคลิป)

 

 

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 10.30 น.ที่สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ นายพลวรรธน์ เทียนชัยมงคล ปลัดจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดโครงการกองทุนคลังยาสัตว์(นำร่อง)/ศูนย์เฝ้าระวังโรคในโคนมจังหวัดสระบุรี นายสัตวแพทย์ชาญชัย จุลโลบล ปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี พร้อมด้วย นายพิษณุ คล้ายเจตน์ดี สหกรณ์จังหวัดสระบุรี นายธีระชัย มังกรทอง ประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี นายสุขุมวิท สุขพันธุ์ถาวร เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี
นายสมนึก คงชู เกษตรจังหวัดสระบุรี นายคนึง คมชำ นายบรรจง ปอนาน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี และนายเชวงศักดิ์ สงวนวงศ์วิจิตร ประธานที่รึกษาสหกรณ์โคนมไทยมิลค์และคณะร่วมพิธีเปิดโครงการกองทุนคลังยาสัตว์(นำร่อง)/ศูนย์เฝ้าระวังโรคในโคนมจังหวัดสระบุรี

จากสถานการณ์การระบาดของโรคลัมปี สกิน (Lumpy Skin Disease : LSD) ที่เกิดขึ้นในหลายจังหวัดอย่างกว้างขวางในขณะนี้ เป็นโรคอุบัติใหม่ ที่เพิ่งเกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทย จังหวัดสระบุรี ซึ่งในตอนแรกเป็นจังหวัดที่อยู่ในรัศมี 50 กิโลเมตร รอบพื้นที่เกิดโรคระบาด แต่ปัจจุบันโรคดังกล่าวก็พบในพื้นที่อำเภอเสาไห้ และอำเภอวังม่วง ของจังหวัดสระบุรีแล้ว จากรายงานมีการพบโรคในโคเนื้อแต่ยังไม่พบในโคนม อย่างไรก็ตาม ก็เป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายมีความเป็นห่วง เพราะหากเกิดการระบาดในโคนมแล้ว ความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจจะเกิดขึ้นกับจังหวัดสระบุรีอย่างแน่นอน เพราะสัตว์ที่ป่วยและได้รับการรักษานอกจากจะไม่สามารถส่งน้ำนมได้ ยังส่งผลกระทบต่อผลผลิตน้ำนมที่จะลดลงจากปกติ

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรีและสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี
มิได้นิ่งนอนใจ ออกมาตรการเชิงรุกให้สหกรณ์โคนมและศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบทุกศูนย์ เร่งจัดตั้ง กองทุนคลังยาศูนย์เฝ้าระวังโรคในโคนม เพื่อร่วมมือกับทางราชการในการให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิก โครงการกองทุนยาสัตว์/ศูนย์เฝ้าระวังโรคในโคนมจังหวัดสระบุรีแห่งนี้ถือเป็นศูนย์นำร่อง เพื่อเป็นตัวอย่างให้แก่สหกรณ์และศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบของจังหวัดสระบุรี ถือเป็นต้นแบบ สิ่งที่พึงต้องมีภายในศูนย์ ได้แก่
1. ศูนย์เฝ้าระวังโรคในโคนมจังหวัดสระบุรี ไว้บริการสมาชิก
2. นายสัตวแพทย์ประจำสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนม/ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบเพื่อให้คำปรึกษาและสั่งจ่าย
ยาแก่สมาชิกซึ่งหากทุกสหกรณ์/ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ สามารถมีบุคลากรเป็นของตนเองได้ ก็จะทำให้มีบุคลากรที่ทรงคุณวุฒิ มาช่วยทำงานทั้งด้านสุขภาพสัตว์ มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ตลอดจนการติดต่อประสานงานด้านการส่งเสริมระหว่างสหกรณ์/ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเกษตรกรและทางราชการ


3. ตู้เย็นสำหรับเก็บรักษาวัคซีน ไว้บริการสมาชิก
4. เครื่องพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ไว้บริการสมาชิก
5. เครื่องพ่นหมอกควันไล่แมลงพาหะนำโรค ไว้บริการสมาชิก
6. มีเวชภัณฑ์ที่จำเป็น ไว้บริการสมาชิก กองทุนและศูนย์ดังกล่าวนี้จะสามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ เพื่อป้องกันโรคในโคนมทุกโรค ไม่เพียงแต่ลัมปี สกิน และจะเป็นการดูแลสวัสดิภาพให้แก่โคนมของจังหวัดสระบุรีกว่า 150,000 ตัว ได้อย่างเข้มแข็งในที่สุด

จากนั้น ปลัดจังหวัดสระบุรี พร้อมคณะ ได้เข้าเยี่ยมชมฟาร์มโคนมมาตรฐานของเกษตรกร รับฟังและสอบถามสภาพปัญหาต่าง ๆ พร้อมชมการสาธิตการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อและกำจัดแมลงพาหนะนำโรค

ภาพข่าว : ธีระชัย มังกรทอง ประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี
กฤษฎา สมมาตร
รายงาน
โทร.0819474678

Related posts