จ.ราชบุรี/ราชบุรี ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เน้นย้ำ เข้มงวดสกัดกั้น การลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายตามแนวชายแดน

จ.ราชบุรี/ราชบุรี ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เน้นย้ำ เข้มงวดสกัดกั้น การลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายตามแนวชายแดน


เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 2564 นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยนายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ นายพงษ์พันธ์ แสงสุวรรณ นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี แพทย์หญิงปาจรีย์ อารีย์รบ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี นายอำเภอทั้ง 10 อำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ติดตามความคืบหน้า ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19


โดยในที่ประชุม ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ได้แจ้งข้อสั่งการ จากกระทรวงมหาดไทย ที่ให้จังหวัดดำเนินการตามศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประกอบด้วย 1. ให้เข้มงวดเรื่องการสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายตามแนวชายแดน รวมถึงตั้งด่านตรวจตราการเคลื่อนย้ายของแรงงานต่างด้าวที่เดินทางข้ามจังหวัด โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค 2. หารือร่วมกับสำนักงานประกันสังคมจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจหาเชื้อเชิงรุกสำหรับแรงงาน เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำช้อน

ทั้ง ให้พิจารณาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับการตรวจเชิงรุก (Active Case Finding – ACF) 3. หารือสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ)(ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาค) เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของการจัดสรรและฉีดวัคซีนให้กับแรงงานในสถานประกอบการหรือโรงงานที่มีความสำคัญต่อความมั่นคงในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด – 19 4. พิจารณามอบหมายสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด และสำนักงานแรงงานจังหวัด ทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการโรงงานในพื้นที่เกี่ยวกับการตรวจมาตรฐานสุขาภิบาลโรงงาน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคในสถานประกอบการโรงงานนอกจากนี้ ให้จังหวัดเฝ้าระวังการเดินทางของประชาชนที่มาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (พื้นที่สีแดงเข้ม) อย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด – 19


และให้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและกระจายวัคซีน ติดตาม ตรวจสอบ
และกำกับดูแลการดำเนินการ ให้ประชาชนที่ลงทะเบียนผ่านช่องทางต่างๆ ของรัฐ ได้รับการฉีดวัคซีนตามสิทธิ ตลอดจนให้จังหวัดบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัด สำนักงานแรงงานจังหวัด เพื่อพิจารณาเพิ่มศักยภาพและเร่งรัดการดำเนินการตรวจคันหาเชิงรุก (Active Case Finding) ในสถานประกอบการโรงงาน


ส่วนพื้นที่จังหวัดราชบุรี ในสัปดาห์ที่ผ่านมา (ข้อมูล 3 มิ.ย. – 9 มิ.ย. 64) จังหวัดราชบุรี พบผู้ป่วยยืนยันระลอกใหม่เดือนเมษายน จำนวน 109 ราย เสียชีวิต 2 ราย โดยพบผู้ป่วยโควิด-19 สัปดาห์นี้ ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยที่เชื่อมโยงมาจากโรงงานที่จังหวัดเพชรบุรี และจากโรงงานภายในจังหวัดราชบุรี ซึ่งยังคงต้องติดตามแนวโน้มผู้ป่วยต่อไป นอกจากนี้ยังมีพบผู้ป่วยบางรายในจังหวัดไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดจึงขอให้ประชาชนการ์ดอย่าตก ระมัดระวังตนเองและคนในครอบครัวโดยเฉพาะผู้สูงอายุ และเด็กเล็ก ขอให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด

สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน

Related posts