BLCP มอบทุนการศึกษา สร้างโอกาสการเรียนรู้แก่เยาวชน ยกระดับคุณภาพวิชาชีพอาชีวศึกษาต่อเนื่อง

BLCP มอบทุนการศึกษา สร้างโอกาสการเรียนรู้แก่เยาวชน ยกระดับคุณภาพวิชาชีพอาชีวศึกษาต่อเนื่อง

 

1 มิถุนายน 2564 – บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด (BLCP) มอบทุนการศึกษาต่อเนื่องสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุดในโครงการพัฒนาช่างเทคนิควิศวกรรมระบบไฟฟ้า (Vocational Electrical System Engineering Practice College – V-EsEPC) รวมเป็นเงิน 5 แสนบาท/ปี (เริ่มปี พ.ศ. 2562-ปัจจุบัน) โดยมีนายสิริชัย นัยกองสิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด ให้เกียรติเป็นผู้รับมอบ ณ วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด จ.ระยอง

นายอดิศร วังมูล ผู้อำนวยการสายงานบริหารและองค์กรสัมพันธ์ บริษัท บีแอลพีซี เพาเวอร์ จำกัด เปิดเผยว่า “BLCP ได้เห็นความสำคัญของการศึกษา โดยเฉพาะช่างเทคนิคที่เป็นที่ต้องการอย่างมากในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง จึงได้ขยายโอกาสมอบทุนการศึกษาไปสู่นักศึกษาเทคนิควิศวกรรมระบบไฟฟ้า ในโครงการ V-ESEPC ตั้งแต่ปี 2562 ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน โดยโครงการนี้ถือเป็นความร่วมมือระหว่างกลุ่มอุตสาหกรรมด้านปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และกลุ่มพลังงานไฟฟ้า เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับช่างเทคนิคให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการ อันจะนำไปสู่ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมในระยะยาว พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายความเชื่อมโยงระหว่างสถานศึกษากับภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้เกิดการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง และเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่การศึกษาท้องถิ่น ให้โอกาสผู้ที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดระยอง ได้ศึกษาในโครงการ และเข้าสู่ตลาดแรงงานในท้องถิ่นได้อย่างมีคุณภาพ”

BLCP ให้ความสำคัญด้านการศึกษามาโดยตลอด เพราะการศึกษาถือเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาศักยภาพเยาวชนที่จะเรียนรู้ก้าวทันโลกยุคใหม่ เป็นพลังสำคัญของการพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าได้อย่างยั่งยืน BLCP มุ่งหวังให้นักเรียนทุนบีแอลซีพีได้ศึกษาหาความรู้อย่างเต็มกำลังเพื่อนำองค์ความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว รวมทั้งช่วยพัฒนาชุมชนของตนเองต่อไปในอนาคต

BLCP ร่วมสร้างสังคมน่าอยู่ เคียงคู่ชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

 

 

Related posts