“สามเหลี่ยมมั่นคงมั่งคั่ง” จากเมืองต้นแบบ สู่ เมือง ปลอดภาษี อีกหนึ่งความก้าวหน้าของ”นิคมอุตสาหกรรมจะนะ”

“สามเหลี่ยมมั่นคงมั่งคั่ง” จากเมืองต้นแบบ สู่ เมือง ปลอดภาษี อีกหนึ่งความก้าวหน้าของ”นิคมอุตสาหกรรมจะนะ”


รายงานข่าวล่าสุดสำหรับความคืบหน้าและความก้าวหน้าของ”เมืองต้นแบบที่ 4” หรือ”เมืองอุตสาหกรรมแห่งอนาคต” หรือ”นิคมอุตสาหกรรมจะนะ” ซึ่งเป็นโครงการ การลงทุนของเอกชน โดยมีรัฐบาลเป็นผู้ผลักดัน เพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเมื่อวันที่ 25 พ.ค.ที่ผ่านมา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี น.ส.ไตรสุลี ไตรสรณกุล ได้เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหลักการ การแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวง อนุญาตจัดตั้งและการเลิกดำเนินการเขตปลอดภาษีอากร พ.ศ.2560 และแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวง การอนุญาตประกอบกิจการในเขตปลอดภาษีอาการ พ.ศ.2560


โดยแก้ไขบทนิยาม โครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ให้คอบคลุมพื้นที่อื่นใดที่ ครม.กำหนด ให้เป็นเมืองต้นแบบในการพัฒนา ให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ซึ่งจะมีผลให้อำเภอจะนะ จ.สงขลา เป็นเขตปลอดภาษีอากรเพิ่ม จากเดิมได้กำหนดบทนิยาม โครงการเมืองต้นแบบ สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ที่สามารถจัดตั้งเขตปลอดอากรครอบคลุมพื้นที่ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส และ อ.เบตง จ.ยะลา เท่านั้น


โดย ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ( ศอ.บต.) ได้ขอให้มีการพิจารณาเพิ่ม อ.จะนะ เป็นเขตปลอดภาษี ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ที่ให้มีการขยายผลเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยม มั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน จากที่มีอยู่เดิม ไปยัง อ.จะนะ จ.สงขลา เพื่อรองรับเขตการพัฒนาเศรษฐกิจเฉพาะ ซึ่งกระทรวงการคลังเห็นชอบ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนที่เดินทางท่องเที่ยว สามารถซื้อสินค้าปลอดภาษีอากรในพื้นที่ อ.จะนะ และเพื่อให้หลักเกณฑ์เงื่อนไขการจัดตั้งเขตปลอดอากรประเภทพาณิชยกรรมมีความยืดหยุ่น สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจสมัยใหม่ รวมทั้งการรองรับการค้าการลงทุนของภาคเอกชนได้อย่างรวดเร็ว จึงได้ดำเนินการแก้ไขกฎกระทรวงทั้ง 2 ฉบับดังกล่าว


หลังจากที่ข่าวดังกล่าวได้มีการนำเสนอผ่านสื่อมวลชน ปรากฏว่าประชาชนในพื้นที่ ซึ่งติดตามความเคลื่อนไหวของเมืองต้นแบบที่ 4 มาโดยตลอด เพราะต้องการเห็นการขับเคลื่อนที่เป็นรูปธรรม และมีความก้าวหน้า ต่างแสดงความมั่นใจมากขึ้นว่า “เมืองต้นแบบที่ 4” หรือ “เมืองอุตสาหกรรมแห่งอนาคต” ต้องเกิดได้แน่นอน เพราะคนในพื้นที่ต่างเชื่อมั่นว่า “เมืองต้นแบบที่ 4” แห่งนี้ จะเป็นโครงการหนึ่ง ที่แก้ปัญหาการว่างงานของคนในพื้นที่ และสามารถรองรับ บุตร หลาน ของคนในพื้นที่ ซึ่งจบการศึกษาแต่ละปีเป็นจำนวนมาก และไม่มีงานทำ

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

Related posts