ปัตตานี-ขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

นายชาลี สิตบุศย์ เกษตรจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด ลงพื้นที่อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี เพื่อติดตามการขุดสระเก็บน้ำปรับปรุงพื้นที่ของเกษตรกรผู้ที่เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยมีนายสุรวุฒิ เสาร์พูล เกษตรอำเภอทุ่งยางแดง รายงานความก้าวหน้าพร้อมนำลงพื้นที่


นายชาลี สิตบุศย์ เกษตรจังหวัดปัตตานี เปิดเผยว่า โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นการดำเนินงานภายใต้นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่มาเป็นแนวทางในการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อบรรเทาปัญหาการว่างงาน ลดปัญหาการเคลื่อนย้ายแรงงานภาคการเกษตร ให้ชุมชนมีแหล่งผลิตอาหาร เกษตรกรสามารถเลี้ยงตนเองได้ สามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้อย่างพอเพียงและยั่งยืน

ซึ่งในปี 2564 จังหวัดปัตตานีได้มีการรับสมัครเกษตรกรผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 60 ราย ใน 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอทุ่งยางแดง โคกโพธิ์ มายอ และกะพ้อ รวมพื้นที่ 177.5 ไร่ โดยปัจจุบันการดำเนินงานอยู่ในระหว่างการปรับพื้นที่โดยการขุดสระเพื่อเป็นแหล่งเก็บกักน้ำแก่เกษตรกร ซึ่งจะมีการสนับสนุนองค์ความรู้ทางด้านการปรับปรุงคุณภาพดิน การปลูกพืช เลี้ยงสัตว์และสัตว์น้ำ การแปรรูป การตลาด มีการจ้างงานเกษตรกรในพื้นที่ และสนับสนุนปัจจัยการผลิตบางส่วนแก่เกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพการเกษตรและมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป


นางสะปิเยาะ ยูโซะ เกษตรกรหมู่ที่ 3 ตำบลปากู อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี ตัวแทนเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฯ เปิดเผยเพิ่มเติมว่า ตนและครอบครัวรู้สึกดีใจที่ภาครัฐได้ให้ความสำคัญในการช่วยเหลือเกษตรกรในช่วงวิกฤติการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตนมีความพร้อมที่จะน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบของเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ มาปรับใช้เพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ และเกิดเป็นตัวอย่างเป็นแหล่งเรียนรู้แก่คนในชุมชน

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

Related posts