ลำพูน – สอจร.จัดทำ Status Report 2020

สอจร.จัดทำ Status Report 2020 และการประเมินถนนปลอดภัย 5 ด้าน ดึง จ.ลำพูน และ จ.พะเยาเข้าประเมินก่อน

 

วันนี้(10 พ.ค. 64) ที่โรงแรมเดอะแกรนด์จามจุรีรีสอร์ท อ.เมือง จ.ลำพูน สำนักงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด(สอจร.) จร.จัดทำ Status Report 2020 และการประเมินถนนปลอดภัย 5 ด้าน โดยมีคณะทำงานจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมฯ รวม 16 หน่วยงาน เน้นแบบประเมินเสริมพลังจังหวัดถนนปลอดภัยของ สอจร.8 และ คู่มือการสัมภาษณ์จังหวัดเพื่อการประเมินเสริมพลังจังหวัดถนนปลอดภัย 5 ด้าน

เนื่องด้วย สถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 กำลังระบาดในทุกจังหวัด และมีมาตรการเข้มข้นในการดำเนินการจำกัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การรวมกลุ่มคนในการประชุมทำให้ สอจร. ไม่สามารถที่จะจัดทำกิจกรรมปกติได้ และในช่วงนี้จำเป็นที่จะต้องดำเนินการจัดทำ Status Report 2020 และประเมินผลเสริมพลังจังหวัดถนนปลอดภัย ทั้ง 76 จังหวัด

สอจร.กลาง จึงได้ให้หัวหน้าภาค ได้จัดประชุมทาง ZO0M กับทีม สอจร.กลาง ทีมสนับสนุนจังหวัด และแกนนำจังหวัด ในการจัดทำ Status Report 2020 และถนนปลอดภัยของแต่ละจังหวัด เพื่อจัดเวทีประชุมระดมสมอง ในการจัดทำ Status Report 2020 และความปลอดภัยทางถนนของจังหวัด โดย สอจร.ภาคเหนือ

การสัมภาษณ์จังหวัด เพื่อประเมินเสริมพลังจังหวัดถนนปลอดภัยห้าด้าน (ก่อนปิดโครงการ สอจร.8) ทีมประเมินภายใน โครงการ สอจร.8 ขอขอบคุณทีม สอจร.เชียงใหม่ และเครือข่าย ที่ได้ร่วมกันทดสอบ และปรับปรุงแบบประเมินเสริมพลังจังหวัดถนนปลอดภัยห้าด้าน พร้อมชี้แนะเพื่อการจัดทำคู่มือการสัมภาษณ์จังหวัด , คำแนะนำการใช้คู่มือใช้ประกอบกับแบบประเมินเสริมพลังจังหวัดถนนปลอดภัย 5 ด้าน ของ สอจร.8 ที่มีคำแนะนำการให้คะแนนเป็น 5 ระดับ ในทุกมิติ

โดยเมื่อจบการสัมภาษณ์ ให้แต่ละจังหวัดจัดทำ File สรุปคะแนนตามช่องแบบประเมินเพื่อนำไปใช้ประโยชน์เชิงวิเคราะห์และสร้างเป็นแผนภาพใยแมงมุมต่อไป , ใช้สัมภาษณ์เชิงล็กกับทีมสหสาขาของจังหวัดพร้อมกับทีมภาค เพื่อเสริมให้ได้คำตอบหลากหลายมิติ , เน้นสร้างคำถามเพื่อกระตุ้นจังหวัดมิให้ตกหล่นในประเด็นที่ได้ดำเนินการไปแล้ว , ก่อนการสัมภาษณ์ได้ให้จังหวัดได้เตรียมข้อมูลเชิงประจักษ์ที่สามารถใช้อธิบายการเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อย่อยของแบบประเมิน , ทีมสัมภาษณ์ติดตามขอรายละเอียดประเด็นสำคัญที่เป็นเรื่องเด่น เพื่อเสริมโอกาสการสร้างข้อเสนอเชิง
นโยบายและการก่อกระแสเป็นผลงานต่อไป รวมถึงการนำไปเสนอใน Status Report ฉบับ 2563

 

กรรณิการ์ วิจิตรสกลการ ผู้สื่อข่าวภูมิภาคจังหวัดลำพูน

Related posts