“GMTP” และ กนอ. โดยโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดระยะที่ 3  ร่วมสนับสนุนพิธีเปิดอาคารเอนกประสงค์ชุมชนตากวนอ่าวประดู่เพื่อชุมชน

“GMTP” และ กนอ. โดยโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดระยะที่ 3  ร่วมสนับสนุนพิธีเปิดอาคารเอนกประสงค์ชุมชนตากวนอ่าวประดู่เพื่อชุมชน

 

โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 โดย การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) บริษัทกัลฟ์ เอ็มทีพี แอลเอ็นจี เทอร์มินอล จำกัด (GMTP) และ สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด (สทร.) ซึ่งมีนโยบายร่วมพัฒนาชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ภายใต้ แนวคิด “การพัฒนาการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมควบคู่กับการพัฒนาชุมชนสิ่งแวดล้อมร่วมกันอย่างสมดุลและอย่างยั่งยืน”

ซึ่งมีกิจกรรมการร่วมพัฒนาชุมชนในหลายด้าน และ วันนี้ โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 นำโดย นายสดุดี สุจริต ผู้จัดการโครงการก่อสร้างท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 บริษัทกัลฟ์ เอ็มทีพี แอลเอ็นจี เทอร์มินอล จำกัด (GMTP)พร้อมพนักงานและ ผู้แทนจาก การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด (สทร.) ได้ร่วมสนับสนุนและร่วมกิจกรรมกับ ชุมชนตากวนอ่าวประดู่ ในพิธีเปิดอาคารเอนกประสงค์ชุมชนตากวนอ่าวประดู่ซึ่งมีการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าและหลายหน่วยงาน

พิธีในวันนี้ นำโดย นางอำพร พืชพันธุ์ ประธานชุมชน และ นายไมตรี รอดพ้น ประธานวิสาหกิจชุมชนประมงเรือเล็กพื้นที่อำเภอเมืองและอำเภอบ้านฉางสามัคคี พร้อมด้วยผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนเข้าร่วมจำนวนมาก ซึ่งมีกิจกรรมการทำบุญตามพิธีกรรมทางศาสนา การแสดงของชุมชน และ การรับประทานอาหารร่วมกัน นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานภาคอุตสาหกรรมอีกหลายหน่วยงานร่วมสนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นเป็นกันเองและเป็นการแสดงถึงความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างอุตสาหกรรมและชุมชนในการร่วมพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมร่วมกันและเป็นการพัฒนาควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของชาติตามนโยบายพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศไทยต่อไป

 

 

 

Related posts