สระบุรี​/ จัดหางานจังหวัดสระบุรี เปิดโครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง-สถานประกอบการที่จ้างแรงงานต่างด้าว และองค์กรภาคีเครือข่าย ครั้งที่1 (ชมคลิป)

สระบุรี​/ จัดหางานจังหวัดสระบุรี เปิดโครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง-สถานประกอบการที่จ้างแรงงานต่างด้าว และองค์กรภาคีเครือข่าย ครั้งที่1

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564​ นายสมภพ​ สมิตะสิริ​ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี​ เป็นประธาน​ มีนายโอวาส​ ทองบ่อมะกุด​ จัดหางานจังหวัดสระบุรีกล่าวรายงาน โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี ได้ดำเนินการจัดการประชุม โครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง สถานประกอบการที่จ้างแรงงานต่างด้าว และองค์การภาคีเครือข่าย ณ ห้องประชุม สวนริมเขา ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง สถานประกอบการและองค์กรภาคีเครือข่าย ได้รับทราบแนวทางการปฏิบัติตาม พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561รวมถึงนโยบายในการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรี เพื่อส่งเสริมให้มีการจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยมีนายจ้าง สถานประกอบการ เข้าร่วมประชุม จำนวนทั้งสิ้น 150 คน

พร้อมบรรยายภาพรวมแนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว และมีวิทยากรจากหน่วยงานต่าง ๆ มาบรรยายให้ความรู้ โดยวิทยากร​ มีนางสาวมนัสนันท์ ตรีนอก ศูนย์บริหารการทะเบียนภาคจังหวัดสระบุรี​ นายจักรพงษ์ ชมวะนา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี​ ร.ต.อ.หญิง นภัทร ทิพยานนท์ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสระบุรี​ ทั้งนี้สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี ได้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ให้กับผู้เข้าร่วมประชุมด้วย

/นางสาวอารีรัตน์​ ชื่นจินดารายงาน

Related posts