ศูนย์ส่งเสริมการจัดสวนป่าฯ คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม ม.อ.วางระบบให้สวนยางของ สกย.ผ่านมาตรฐานโลก (FSC FM)

ศูนย์ส่งเสริมการจัดสวนป่าฯ คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม ม.อ.วางระบบให้สวนยางของ สกย.ผ่านมาตรฐานโลก (FSC FM)

 

ศูนย์ส่งเสริมการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน ตามมาตรฐานสากล คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้บริการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม เป็นที่ปรึกษาด้านการรับรองคุณภาพ เช่น FSC FM,FSC CoC  PEFC ,มอก.14061, มอก.2861, ISO  และเป็นที่ปรึกษาวางระบบ FSC-FM และFSC-CoC มาตรฐานสากล  ให้กับสถาบันและผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยางพาราและไม้ยางพาราทั่วประเทศ   พร้อมเร่งยกระดับสวนยางพาราให้สมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ล่าสุดสหกรณ์กองทุนยางคลองช้าง จ.สงขลา ที่ศูนย์ส่งเสริมการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน เป็นที่ปรึกษา ได้รับการรับรองจาก FSC เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 มีผลถึง วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2569 เป็นแนวทางให้กับสหกรณ์ต่างๆต่อไป  โดยโรงงานแปรรูปยางพาราที่ได้รับรอง ยางพาราจะมูลค่าเพิ่มขึ้น 3-5 %  และไม้ยางพาราที่ผ่านการรับรองมูลค่าเพิ่มขึ้น 10-15%

ทั้งนี้ FSC (The forest Stewarship Council) เป็นองค์กรระหว่างประเทศ กลุ่มผู้ผลิตซื้อขายผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไม้ และผู้ทำสวนป่าจากทั่วโลก ก่อตั้งเมื่อปี 1993 ตั้งอยู่ที่ประเทศเยอรมัน และองค์การรับรองป่าไม้PEFC (Program for the Endorsement of Forest Certification Scheme)

ดร.อรอนงค์ ล่วนรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืนตามมาตรฐานสากล   คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็น คณะทำงานการทำสวนป่าอย่างยั่งยืน ของประเทศ เปิดเผยถึง ขั้นตอน ในการนำองค์การเข้ารับการรับรองมาตรฐานสากล FSC และ PEFC ว่า เริ่มจากการอบรม วางแผนงาน  ติดตามและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

การลดลงของป่าไม้ตามธรรมชาติ มีสาเหตุหลักจากขาดความตระหนักในการใช้ป่าไม้ มีการลักลอบตัดไม้ การปลูกสร้างสวนป่าเป็นแนวทางในการแก้ปัญหา  แต่ยังคงพบไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ที่จำหน่ายในตลาดยังมีไม้ป่าธรรมชาติปะปนอยู่  จึงจำเป็นต้องมีมาตรฐานในการควบคุมผลิตภัณฑ์ไม้

สินค้าที่ได้รับการรับรองระบบควบคุมการเคลื่อนย้ายของสินค้าไม้ (Chain of Custody:CoC)จะได้รับการยอมรับในระดับสากล
ศูนย์ส่งเสริมการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน ได้ความร่วมมือกับ การยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนล่างและจังหวัดสงขลา ภายใต้บันทึกข้อตกลงโครงการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืนตามมาตรฐานสากล โดยมีเป้าหมายอย่างน้อย 40,000 ไร่ เพื่อขับเคลื่อนสวนยางอย่างยั่งยืนสู่มาตรฐานสากล

ศูนย์ส่งเสริมการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืนตามมาตรฐานสากล คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ตั้งอยู่ที่ ชั้น 3  คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  โทร. 07428 6830  เฟสบุ๊คเพจ ศูนย์ส่งเสริมการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน ตามมาตรฐานสากล

Related posts