ระยอง-สมาคมเพื่อนชมุชน ร่วมพิธีรับมอบประกาศเกียรติบัตรและโล่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่ผ่านเกณฑ์ระดับ 4 ให้กับจังหวัดระยอง

ระยอง-สมาคมเพื่อนชมุชน ร่วมพิธีรับมอบประกาศเกียรติบัตรและโล่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่ผ่านเกณฑ์ระดับ 4 ให้กับจังหวัดระยอง

 

 

เมื่อวันที่ 22 ก.พ.2564 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดระยอง นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติบัตรและโล่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่ผ่านเกณฑ์ระดับ 4 การพึ่งพาอาศัยแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานประกอบการในพื้นที่ จ.ระยอง

โดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง พร้อมด้วยพื้นที่เขตควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7 แห่ง ได้รับประกาศเกียรติบัตร ได้แก่ เทศบาลเมืองมาบตาพุด เทศบาลตำบลเนินพระ เทศบาลตำบลทับมา เทศบาลตำบลบ้านฉาง เทศบาลตำบลมาบข่า และเทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา พื้นที่เขตประกอบการไออาร์พีซี มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 แห่ง ได้แก่ เทศบาลตำบลเชิงเนิน องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลง นอกจากนี้ยังมีผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม ได้รับโล่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่ผ่านเกณฑ์ระดับ 4 จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ สมาคมเพื่อนชุมชน โดยมีนายมนชัย รักสุจริต ผู้จัดการสมาคมเพื่อนชุมชน และยังมีเขตประกอบการไออาร์พีซีอีกด้วย

ทั้งนี้ นายพุทธิกรณ์ วิชัยดิษฐ อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ได้กล่าวว่า จังหวัดระยอง มีวิสัยทัศน์ในการกระดับการพัฒนาทุกภาคส่วนสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดระยอง ตามเกณฑ์ตัวชี้วัดการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เพื่อให้โรงงานอุตสาหกรรมกับองค์กร หน่วยงานท้องถิ่นและชุมชนโดยรอบให้เจริญเติบโตควบคู่ไปด้วยกันรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ภายใต้การกำกับดูแลสิ่งแวดล้อมที่ดี และการร่วมมือขับเคลื่อนอย่างจริงจังของคนในพื้นที่ 10 ตำบล

ซึ่งผลการประเมินในการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดระยอง ตามเกณฑ์ประเมิน 5 มิติ 20 ด้าน 41 ตัวชี้วัด ในปี 2563 จังหวัดระยอง ผ่านเกณฑ์ระดับ 4 การพึ่งพาอาศัย(Symbiosis) จึงระยอง จึงได้มอบประกาศเกียรติบัตรให้หน่วยงานในพื้นที่ 10 ตำบล เพื่อเป็นกำลังใจในการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดระยองสู่ระดับที่ 5 เมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรม(Happiness)อุตสาหกรรมอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างมีความสุข มีการเติบโตไปพร้อมๆ กัน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุข ทั้งนี้ทาง สมาคมเพื่อนชุมชนพร้อมเดินทางให้จังหวัดสู่ระดับ 5 ต่อไป

 

ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน

Related posts