ปราจีนบุรี- พช.ปราจีนบุรี จัดโครงการส่งเสริมเยาวสตรีสู่ผู้นำสตรีรุุ่นใหม่ระดับจังหวัด

ปราจีนบุรี- พช.ปราจีนบุรี จัดโครงการส่งเสริมเยาวสตรีสู่ผู้นำสตรีรุุ่นใหม่ระดับจังหวัด

 


ที่ห้องประชุม ฮิลไซด์ คันทรีโฮม กอล์ฟแอนด์ รีสอร์ท ตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี นายชัยณรงค์ รักษารัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมเยาวสตรีสู่ผู้นำสตรีรุุ่นใหม่ระดับจังหวัด เพื่อพัฒนาศักยภาพส่งเสริมเยาวสตรี กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี มีส่วนร่วมในการดำเนินงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

นายชัยณรงค์ รักษารัตน์ ได้บรรยายหัวข้อ เยาวสตรี Change for good และการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี, การเปลี่ยนกาย ปรับใจ เปลี่ยนความคิด, เยาวสตรีกับงานจิตอาสา, การเขียนโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี, เยาวสตรีกับการสื่อสารในยุคดิจิทัล, การฝึกปฏิบัติสร้างสื่อประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟน, การพัฒนาช่องทางการตลาดผ่านสื่อออนไลน์ รวมถึงการจัดตั้งเครือข่ายเยาวสตรีระดับจังหวัด


เพื่อเป็นการขับเคลื่อนตามนโยบายของรัฐบาลในด้านการพัฒนาศักยภาพและบทบาทสตรีรุ่นใหม่ ให้เป็นพลังของจังหวัดและประเทศ สามารถมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีทุกระดับ ดังนั้นจังหวัดปราจีนบุรี โดยสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด

จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมเยาวสตรีสู่ผู้นำสตรีรุ่นใหม่ระดับจังหวัด โดยมีเยาวสตรีที่เป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ที่มีอายุตั้งแต่ 18-25 ปี และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนระดับจังหวัด รวม 32 คน พร้อมมอบประกาศนียบัตรให้แก่เยาวสตรีที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเยาวสตรีสู่ผู้นำสตรีรุุ่นใหม่ระดับจังหวัด

/////////// ณัฐวัฒน์ กุลเศรษฐ์สุวภา ผู้สื่อข่าว จ.ปราจีนบุรี

Related posts