เทศบาลตำบลทับมา เดินหน้าดำเนินการโครงการจัดทำแผนสิ่งแวดล้อมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(ระยะที่ 2) พ.ศ. 2565-2569 (ชมคลิป)

เทศบาลตำบลทับมา เดินหน้าดำเนินการโครงการจัดทำแผนสิ่งแวดล้อมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(ระยะที่ 2) พ.ศ. 2565-2569

 

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลทับมา อ.เมือง จ.ระยอง นางสาวเรวีญา ขจิตเนติธรรม ปลัดเทศบาลตำบลทับมา ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลทับมา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงและนำเสนอแนวทางการดำเนินงานโครงการจัดทำแผนสิ่งแวดล้อมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(ระยะที่ 2) พ.ศ.2565-2569 ผ่านการประชุมระยะไกล (ด้วยระบบ ZOOM) เพื่อให้พื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง และจังหวัดฉะเชิงเทรา) มีแผนสิ่งแวดล้อมที่ต่อเนื่องจากแผนสิ่งแวดล้อมฯ(ระยะที่ 1)พ.ศ. 2561-2564

ซึ่งจะสิ้นสุดระยะเวลาการดำเนินงานในปี 2564 นี้ และเป็นแผนที่ทันต่อสถานการณ์ สามารถรองรับผลกระทบและป้องกันปัญหาจากโครงการพัฒนาที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ได้ โดยมีกรอบการดำเนินงานเพื่อจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีในปัจจุบันเตรียมความพร้อม รู้เท่าทัน ในการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมและรักษาทรัพยากรธรรมชาติในอนาคต ควบคู่กับการสร้างเศรษฐกิจและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม(Creative and Green Economy) ที่ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรมต่อไป.

Related posts